แนะนำศูนย์คอมพิวเตอร์

 

CC Panorama         

     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเมื่อปี 2518 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 - 2529) ทบวงมหาวิทยาลัยใยขณะนั้นได้ให้ความเห็นชอบและประกาศจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 101 ตอนที่ 55 ลงวันที่ 27 เมษายน 2527 โดยมีภารกิจหลักด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทุกคณะวิชา การวิจัย ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนงานบริหารจัดการ และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์แก่วิทยาเขต/เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง โดยช่วงแรกมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ฝ่ายเครื่องจักรกล

 

            ต่อมาในปีงบประมาณ 2529 ได้มีการจัดตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ขึ้นที่วิทยาเขตปัตตานี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตปัตตานี โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยคอมพิวเตอร์มีทั้งที่สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ และสังกัดสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2535 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับการประกาศการแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมอีก 2 ฝ่าย ดังนั้นโครงการทั้งหมดจึงประกอบด้วย 5 ฝ่าย และ 1 หน่วยงานภายใน ดังนี้

           *  สำนักงานแลขานุการ

           *  ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง

           *  ฝ่ายเครื่องจักรกล

           *  ฝ่ายโปรแกรมระบบ

           *  ฝ่ายฝึกอบรม

           *  หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2542 ได้มีการนำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002:1994 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการมาประยุกต์ใช้ ทางทีมบริหารจึงได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ใหม่ โดยมีการยุบรวมและขยายงานออกเป็นกลุ่มงานให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ หลังจากนั้นได้มีการปรับโครงสร้างอีกหลายครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปรับโครงสร้างแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวก แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและบริหารจัดการ และเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า และยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยปัจุบันได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008

วิสัยทัศน์ (Vision)

        ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจ (Mission)

แสวงหา พัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เป้าประสงค์

  1. พัฒนาการบริหารจัดการและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานสากล

  2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นสากลเพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัยและพร้อมเผยแพร่สู่ระดับประเทศ
  3. การบริหารจัดการเครือข่ายได้รับการยอมรับระดับแนวหน้าของประเทศ

  4. เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน   

 

ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ WISH3

WISH3 ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ เน้นหลักการทำงานเป็นทีม ยึดแนวคุณธรรม จริยธรรม พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยจิตบริการ

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกำหนดค่านิยมหลัก 'WISH3'  เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นตัวผลักดันปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ 

โดย   WISH3  จะมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 6 หลัก ดังนี้         

W = wisdom คือ การมีปัญญา มีความรู้ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้           

I = Integrity คือ มีจริยธรรมและมีคุณธรรม ลงมือทำในสิ่งควรทำและมีจิตสำนึกด้วยตนเอง

S = Service mind คือ มีจิตบริการ เช่น เต็มใจให้บริการ

H = Happy คือ การทำงานอย่างมีความสุข
                    Healthy คือ มีความสุขกายสบายใจ
                    Harmony คือ มีความพร้อมเพรียงสามัคคี

           ทั้งนี้  ค่านิยมหลัก 'WISH3'  ของศูนย์คอมพิวเตอร์จึงมีความหมายโดยรวมอีกนัยหนึ่งว่า  ชาวศูนย์ คอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขทั้งกายและใจพร้อมให้บริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ พึงพอใจของผู้รับบริการ ^^