ห้องสมุดอัตโนมัติ

C L 3-25 C L 3-26 C L 3 27-27
C L 3-28 C L 3-30 C L 3-31
C L 3-33 C L 3-34