อังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์คอมฯ จะดำเนินการบำรุงรักษา(PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายที่พักบุคลากรอาคาร

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.
จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายที่พักบุคลากรอาคาร
ซึ่งส่งผลกระทบให้โทรศัพท์บริเวณดังนี้
- ที่พักบุคลากรทั้งหมด
- สโมสรอาจารย์
- เรือนรับรอง (อ.8)
- โซนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่สามารถใช้งานได้ในวันและเวลาดังกล่าว

หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ http://netserv.cc.psu.ac.th
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้