แนะนำสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

     
 


      ปี พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์
และในปีพ.ศ.2525 - 2529 ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 101 ตอนที่ 55 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2527 ให้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา มีภารกิจด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนงานบริหารจัดการ และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต โดยระยะแรกได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ฝ่ายเครื่องจักรกล

      ปี พ.ศ. 2529 ได้จัดตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ขึ้นที่วิทยาเขตปัตตานี เพื่อสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตปัตตานี

      ปี พ.ศ. 2535 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้แบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมอีก 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายโปรแกรมระบบ ฝ่ายฝึกอบรม ทำให้โครงสร้างหน่วยงานเพิ่มเป็น 5 ฝ่าย และ 1 หน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนักงานแลขานุการ ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ฝ่ายเครื่องจักรกล ฝ่ายโปรแกรมระบบ ฝ่ายฝึกอบรม และหน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี

      21 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และปี พ.ศ. 2562 ได้ประกาศจัดตั้งสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ เป็นส่วนงานอำนวยการและสนับสนุนภารกิจกลางของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล การบริหารและวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปสู่ระบบการให้บริการที่ทันสมัยและการตัดสินใจอัตโนมัติ