แนะนำสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

 

CC Panorama

 

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเมื่อปี 2518 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 - 2529) ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นได้ให้ความเห็นชอบและประกาศ    จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 101 ตอนที่ 55 ลงวันที่ 27 เมษายน 2527 โดยมีภารกิจหลักด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทุกคณะวิชา การวิจัย ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนงานบริหารจัดการ และบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย-สงขลานครินทร์ และสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์แก่วิทยาเขต/เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง โดยช่วงแรกมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ฝ่ายเครื่องจักรกล
         ต่อมาในปีงบประมาณ 2529 ได้มีการจัดตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ขึ้นที่วิทยาเขตปัตตานี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตปัตตานี โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยคอมพิวเตอร์มีทั้งที่สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ และสังกัดสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2535 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับการประกาศการแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมอีก 2 ฝ่าย ดังนั้นโครงการทั้งหมดจึงประกอบด้วย 5 ฝ่าย และ 1 หน่วยงานภายใน ดังนี้

         * สำนักงานแลขานุการ
         * ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง
         * ฝ่ายเครื่องจักรกล
         * ฝ่ายโปรแกรมระบบ
         * ฝ่ายฝึกอบรม
         * หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี

         ต่อมาในปีงบประมาณ 2542 ได้มีการนำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002:1994 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการมาประยุกต์ใช้ ทางทีมบริหารจึงได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ใหม่ โดยมีการยุบรวมและขยายงานออกเป็นกลุ่มงานให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ หลังจากนั้นได้มีการปรับโครงสร้างอีกหลายครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปรับโครงสร้างแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวก แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและบริหารจัดการ และเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า และยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยปัจุบันได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
         ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)
         แสวงหา พัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
         เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป้าประสงค์
       1. พัฒนาการบริหารจัดการและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานสากล

       2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นสากลเพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัยและพร้อมเผยแพร่สู่ระดับประเทศ

       3. การบริหารจัดการเครือข่ายได้รับการยอมรับระดับแนวหน้าของประเทศ

       4. เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน


ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ WISH3

          WISH3 ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ เน้นหลักการทำงานเป็นทีม ยึดแนวคุณธรรม จริยธรรม พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยจิตบริการ

          บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกำหนดค่านิยมหลัก 'WISH3' เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นตัวผลักดันปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ

         โดย WISH3 จะมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 6 หลัก ดังนี้
               W = wisdom คือ การมีปัญญา มีความรู้ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
               I = Integrity คือ มีจริยธรรมและมีคุณธรรม ลงมือทำในสิ่งควรทำและมีจิตสำนึกด้วยตนเอง
               S = Service mind คือ มีจิตบริการ เช่น เต็มใจให้บริการ
               H = Happy คือ การทำงานอย่างมีความสุข
                     Healthy คือ มีความสุขกายสบายใจ
                     Harmony คือ มีความพร้อมเพรียงสามัคคี

               ทั้งนี้ ค่านิยมหลัก 'WISH3' ของศูนย์คอมพิวเตอร์จึงมีความหมายโดยรวมอีกนัยหนึ่งว่า ชาวศูนย์ คอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขทั้งกายและใจพร้อมให้บริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ พึงพอใจของผู้รับบริการ