บุคลากร

 สำนักงานเลขานุการ |กลุ่มงานบริการวิชาการ |กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา |กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร |กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

 
ทีมผู้บริหาร
     
  บคลากรศนย 58-02  
ทปรกษา                   บคลากรศนย New-01 CC 6001  
F01-01 ขาว alist 61-04 บคลากรศนย 58-05 บคลากรศนย 58-01
       
    สำนักงานเลขานุการ
       
F01-01 cc ps 57 -11 cc ps 57 -19 cc ps 57 -08
cc ps 57 -09 cc ps 57 -12 cc ps 57 -16 cc ps 57 -13
cc ps 57 -10 แกล cc ps 57 -14 cc ps 57 -20
cc ps 57-96 cc ps 57 -21 บคลากร 58 ปอน-01  
       
 กลุ่มงานบริการวิชาการ
       
ขาว alist 61-04 cc ps 57 -28 cc ps 57 -30 cc ps 57 -32
cc ps 57 -33 สทธนย-01 cc ps 57 -26 cc ps 57 -27
บุคคลากรใหม่ -11 บุคคลากรใหม่ -10    
       
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
       
  บคลากรศนย 58-03 บคลากรศนย 58-06  
       
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
       

บคลากรศนย 58-01

web new 58 ซีซั่น 3-05 web new 58 ซีซั่น 3-06

web new 58 ซีซั่น 3-07

cc ps 57 -54 Untitled-2-03 cc ps 57 -53 cc ps 57 -52
PS-20 ออย cc ps 57 -42 cc ps 57 -49
cc ps 57 -48 เจ CC6002 cc ps 57 -39
PS-22 web new 58 ซีซั่น 3-02 PS-21 บคลากรใหม 61-01
       
       
กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
     
  บคลากรศนย 58-05  
     
ระบบทะเบียนนักศึกษา       
       
raweewan-02 พเบญ เปลยนชำนาญการ-04 เปลยนชำนาญการ-02
เปลยนชำนาญการ-03 บคลากร หนง พชอบ-01    
       
ระบบบุคลากร        
       
cc ps 57 -68 cc ps 57 -66 cc ps 57 -64 cc ps 57 -69
cc ps 57 -67 cc ps 57 -65 Untitled-2-01 จา
       
       
ระบบบริหารจัดการการเงิน      
       

money-02

พออง money-05 money-06
money-07 money-09 cc ps 57 -56 cc ps 57 -70
  money-08 ณฐ      
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ      
       

พชำ

cc ps 57 -81 วรพจน-01 cc ps 57 -86
cc ps 57 -84 จอย cc ps 57 -87  
       
Database and Application Service
       
web new 58 ซีซั่น 3-04 เปลยนชำนาญการ-01 cc ps 57 -94 Untitled-2-02

cc ps 57 -93

     
       
Support กลาง
     
  พชอบ