บุคลากร

 

 สำนักงานเลขานุการ |กลุ่มงานบริการวิชาการ |กลุ่มงานรระบบเครือข่าย|กลุ่มงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน|กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ

 
ทีมผู้บริหาร
       

บคลากรศนย 58-02

ทปรกษา               บคลากรศนย New-01 CC 6001
F01-01 แกไขตำแหนงบคลากร-02 บคลากรศนย 58-05 เปลยนตำแหนงบคลากร-01  
เปลยนตำแหนงบคลากร-02       
   สำนักงานเลขานุการ
         
F01-01 พวก 62  2 cc ps 57 -19 บคลากรศนย 58-06  
cc ps 57 -08 cc ps 57 -12 cc ps 57 -16 cc ps 57 -13  
cc ps 57 -10 cc ps 57 -09 เจนณพฐญ แกเบอรโทร-02 cc ps 57 -21  
cc ps 57 -14 บคลากร 58 ปอน-01 บคลากรใหม 62  พนก-01     
         
 กลุ่มงานบริการวิชาการ
         
แกไขตำแหนงบคลากร-02 cc ps 57 -28 cc ps 57 -30 cc ps 57 -26  
cc ps 57 -32 พสวทย 62-02 บุคคลากรใหม่ -11 บุคคลากรใหม่ -10  
cc ps 57 -33 cc ps 57 -27  สทธนย-01    
   
   
กลุ่มงานระบบเครือข่าย
         
เปลยนตำแหนงบคลากร-02 แกไขตำแหนงบคลากร-01 cc ps 57 -53 cc ps 57 -52  
PS-21 cc ps 57 -39 บคลากรใหม 61-01 CC6002   
         
กลุ่มงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 
เปลยนตำแหนงบคลากร-01 web new 58 ซีซั่น 3-07 Untitled-2-03 cc ps 57 -54  
cc ps 57 -48 cc ps 57 -42 cc ps 57 -49 PS-20  
web new 58 ซีซั่น 3-02 ออย  เจ     
         
กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
       
บคลากรศนย 58-05  
       
ระบบทะเบียนนักศึกษา       
         
เปลยนตำแหนงบคลากร5-05 เปลยนตำแหนงบคลากร-07 เปลยนตำแหนงบคลากร89-09 เปลยนตำแหนงบคลากร89-08  
เปลยนตำแหนงบคลากร-06 เปลยนตำแหนงบคลากร-10-10 บคลากรใหม 62-01     
         
ระบบบุคลากร        
         
cc ps 57 -68 เปลยนตำแหนงบคลากร-03 cc ps 57 -64 cc ps 57 -65  
cc ps 57 -69 Untitled-2-01 จา บคลากรใหม 2 62-01  
         
ระบบบริหารจัดการการเงิน      
         

money-02

พออง money-05 cc ps 57 -70  
แก้เมลบุคลากร-01 money-09 cc ps 57 -56 แก้เมลบุคลากร-03  
บคลากรใหม 2 62-02 นองนณการเงน-01      
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ      
         

พชำ

cc ps 57 -81 วรพจน-01 cc ps 57 -86  
cc ps 57 -84 จอย cc ps 57 -87    
         
Database and Application Service
         
web new 58 ซีซั่น 3-04 พี่หนุ่ม 63-01 cc ps 57 -94 Untitled-2-02  
cc ps 57 -93         
         
Support กลาง
  แก้เมลบุคลากร-02เปลยนตำแหนงบคลากร-04