บุคลากร

 

ฝ่ายบริหารจัดการ |ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน|ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

 
ทีมผู้บริหารสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
         
ทีมผู้บริหาร Web-15
                          
ทีมผู้บริหาร Web-16  ทีมผู้บริหาร Web-14 ทีมผู้บริหาร Web-13
 
พี่ลี Psong-04 พี่เผา
 
   ฝ่ายบริหารจัดการ
             
    ทีมผู้บริหาร Web-01 พวก 62  2 cc ps 57 -19 บคลากรศนย 58-06
    cc ps 57 -10 cc ps 57 -12 cc ps 57 -16 cc ps 57 -08
    cc ps 57 -13 เจนณพฐญ แกเบอรโทร-02 cc ps 57 -09 cc ps 57 -26
    cc ps 57 -21 บคลากร 58 ปอน-01 บคลากรใหม 62  พนก-01   พี่โฆ-01
    cc ps 57 -32 cc ps 57 -28 cc ps 57 -30 บุคคลากรใหม่ -10
    สทธนย-01 พสวทย 62-02 บุคคลากรใหม่ -11 cc ps 57 -33
           
            
ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน
           
    ทีมผู้บริหาร Web-03 แก้ไขบุคลากร ในสำนัก หัวหน้า-03 แก้ไขบุคลากร ในสำนัก-09 web new 58 ซีซั่น 3-07
    cc ps 57 -53 Untitled-2-03 cc ps 57 -54 PS-20
    cc ps 57 -42 cc ps 57 -52 cc ps 57 -48 เจ 
    cc ps 57 -39 web new 58 ซีซั่น 3-02 บคลากรใหม 61-01  CC6002
    PS-21 ออย cc ps 57 -49  
           
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
         
ทีมผู้บริหาร Web-02                   ทีมผู้บริหาร Web-04
           
งานพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา       
             
    เปลยนตำแหนงบคลากร5-05 เปลยนตำแหนงบคลากร-07 เปลยนตำแหนงบคลากร89-09 เปลยนตำแหนงบคลากร89-08 
    เปลยนตำแหนงบคลากร-06 เปลยนตำแหนงบคลากร-10-10 บคลากรใหม 62-01    
            
งานพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร        
            
    cc ps 57 -68 เปลยนตำแหนงบคลากร-03 cc ps 57 -64 cc ps 57 -65 
    cc ps 57 -69 Untitled-2-01 จา บคลากรใหม 2 62-01 
            
งานพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน      
            
   

money-02

พออง money-05 cc ps 57 -70 
    แก้เมลบุคลากร-01 money-09 cc ps 57 -56 แก้เมลบุคลากร-03 
    นองนณการเงน-01 บคลากรใหม 2 62-02     
งานพัฒนาระบบสารสนเทศการเรียนรู้      
            
   

พชำ

cc ps 57 -81 วรพจน-01 cc ps 57 -86 
    cc ps 57 -84 จอย cc ps 57 -87   
            
งานระบบสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานบริการ
            
    web new 58 ซีซั่น 3-04 cc ps 57 -94 Untitled-2-02 cc ps 57 -93
    เปลยนตำแหนงบคลากร-04 แก้เมลบุคลากร-02