บุคลากร

 

ฝ่ายบริหารจัดการ |ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน|ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

 
ทีมผู้บริหารสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
         
CEODIIS-05
                 
รองใหม่-04 64-01 suthon
 
CEODIIS-06 chinnapong-01
   
 
 
64-03 64-02 precha-01
 
   ฝ่ายบริหารจัดการ
             
    64-03 พวก 62  2 บคลากรศนย 58-06 cc ps 57 -08
    cc ps 57 -10 cc ps 57 -12 cc ps 57 -16 cc ps 57 -09
    cc ps 57 -13 เจนณพฐญ แกเบอรโทร-02 พี่โฆ-01 cc ps 57 -26
    cc ps 57 -21 บคลากร 58 ปอน-01 บคลากรใหม 62  พนก-01  cc ps 57 -32
    cc ps 57 -30 บุคคลากรใหม่ -10 บุคคลากรใหม่ -11 พสวทย 62-02
    สทธนย-01 cc ps 57 -33 แก้เมลบุคลากร-02  
           
            
ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน
           
    64-02 64-05 เครือข่าย-06-07 64-06
    web new 58 ซีซั่น 3-07 Untitled-2-03 cc ps 57 -54 PS-20
    cc ps 57 -53 cc ps 57 -42 cc ps 57 -52 cc ps 57 -48
    เจ web new 58 ซีซั่น 3-02 บคลากรใหม 61-01  PS-21
    cc ps 57 -39 ออย cc ps 57 -49 CC6002
    web new 58 ซีซั่น 3-04 Untitled-2-02 cc ps 57 -94  cc ps 57 -93
           
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
precha-01
  raweewan-02
 
           
งานพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา       
             
    เปลยนตำแหนงบคลากร5-05 เปลยนตำแหนงบคลากร-07 เปลยนตำแหนงบคลากร89-09 เปลยนตำแหนงบคลากร89-08 
    เปลยนตำแหนงบคลากร-06 เปลยนตำแหนงบคลากร-10-10 บคลากรใหม 62-01    
            
งานพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร        
            
    cc ps 57 -68 เปลยนตำแหนงบคลากร-03 cc ps 57 -64 cc ps 57 -65 
    cc ps 57 -69 Untitled-2-01 จา บคลากรใหม 2 62-01 
     ปาล์ม-01       
           
งานพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน      
            
   

money-02

พออง money-05 cc ps 57 -70 
    แก้เมลบุคลากร-01 money-09 cc ps 57 -56 แก้เมลบุคลากร-03 
    นองนณการเงน-01       
งานพัฒนาระบบสารสนเทศการเรียนรู้      
            
   

พชำ

cc ps 57 -81 วรพจน-01 cc ps 57 -86 
    cc ps 57 -84 จอย cc ps 57 -87   
            
งานยุทธศาสตร์ข้อมูล
            
เปลยนตำแหนงบคลากร-04