บริการวิชาการ (กบว)

CC Br-03

ชื่อย่อคือ กบว.

เข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มงานบริการวิชาการ

ให้บริการดังต่อไปนี้

  • บริการฝึกอบรม
  • เช่าห้องอบรม / สัมมนา
  • เช่า Laptop สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
  • ตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ
  • ประมวลผลงานวิจัย
  • ศูนย์ทดสอบออนไลน์
  • ซ่อมคอมพิวเตอร์ (IT Services)


หมายเลขโทรศัพท์
ในเวลาราชการ โทรภายใน 2106, 2109, 2115,
หรือ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115

หมายเลขโทรสาร 0-7428-2070