บริหารทั่วไป

CC Br-02

ชื่อย่อคือ กบท.

หมายเลขโทรศัพท์
ในเวลาราชการ เบอร์ภายใน 2103, 2105, 2077

หรือ 0-7428-2103, 0-7428-2105, 0-7428-2077

หมายเลขโทรสาร  0-7428-2111


ให้บริการ ดังต่อไปนี้

 • งานสารบรรณ  เบอร์ภายใน 2108 หรือ 0-7428-2108

งานการเงินและบัญชี  เบอร์ภายใน 2102 หรือ 0-7428-2102

งานพัสดุและอาคารสถานที่  เบอร์ภายใน 2105, 2077, 2071 หรือ 0-7428-2105, 0-7428-2077, 0-7428-2071

งานบุคคล  เบอร์ภายใน 2107 หรือ 0-7428-2107

งานนโยบายและแผน  เบอร์ภายใน 2073 หรือ 0-7428-2073

งานประกันคุณภาพ เบอร์ภายใน 2103 หรือ 0-7428-2103

งานประชาสัมพันธ์ เบอร์ภายใน 2071 หรือ 0-7428-2071

งานกราฟฟิกดีไซน์  เบอร์ภายใน 2071 หรือ 0-7428-2071