ฝ่ายบริหารจัดการ

CC Br-02

หมายเลขโทรศัพท์

ในเวลาราชการ เบอร์ภายใน 2103, 2105, 2077
หรือ 0-7428-2103, 0-7428-2105, 0-7428-2077

หมายเลขโทรสาร  0-7428-2111


ให้บริการ ดังต่อไปนี้

 • งานสารบรรณ  เบอร์ภายใน 2108 หรือ 0-7428-2108

งานการเงินและบัญชี  เบอร์ภายใน 2102 หรือ 0-7428-2102

งานพัสดุและอาคารสถานที่  เบอร์ภายใน 2105, 2077, 2071 หรือ 0-7428-2105, 0-7428-2077, 0-7428-2071

งานบุคคล  เบอร์ภายใน 2107 หรือ 0-7428-2107

งานนโยบายและแผน  เบอร์ภายใน 2073 หรือ 0-7428-2073

งานประกันคุณภาพ เบอร์ภายใน 2103 หรือ 0-7428-2103

งานประชาสัมพันธ์ เบอร์ภายใน 2071 หรือ 0-7428-2071

งานกราฟฟิกดีไซน์  เบอร์ภายใน 2071 หรือ 0-7428-2071

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มงานบริการวิชาการ

ให้บริการดังต่อไปนี้

  • บริการฝึกอบรม
  • เช่าห้องอบรม / สัมมนา
  • เช่า Laptop สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
  • ตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ
  • ประมวลผลงานวิจัย
  • ศูนย์ทดสอบออนไลน์
  • ซ่อมคอมพิวเตอร์ (IT Services)


หมายเลขโทรศัพท์ 
ในเวลาราชการ โทรภายใน 2106, 2109, 2115,
หรือ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115

หมายเลขโทรสาร 0-7428-2070