ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

CC Br-04

ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นชื่อที่ใช้ในการบริหารงานภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่ก่อนตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับการก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตาม พระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 101 ตอนที่ 55 ลงวันที่ 27 เมษายน 2527 โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง”


วิสัยทัศน์

กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จะเป็นหน่วยงานหลักในการนำระบบคุณภาพเข้ามาใช้เพื่อให้บริการและ ผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีข้อมูลวิชาการ ที่มีหลักฐานเชื่อถือได้


พันธกิจ

 • เป็นศูนย์กลางในการบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการนำระบบคุณภาพเข้ามาใช้ในการบริการและพัฒนาระบบงานให้เกิดผลสำเร็จ
 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์แก่ หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม
 • ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร


ภารกิจ

 • ให้บริการ ถาม-ตอบ และแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์
 • พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 • สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงระบบอื่นๆของศูนย์คอมพิวเตอร์ตามนโยบายของผู้บริหาร
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่หน่วยงานที่มาใช้บริการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 • บริหารจัดการระบบ Mail และ Web Hosting ของมหาวิทยาลัย
 • บริหารจัดการ Server ต่างๆ ที่ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและของศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ปรับปรุง/ดูแลระบบ PSU Passport ของมหาวิทยาลัย
 • ปรับปรุง/ดูแลระบบลงเวลาของศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรม

 
หมายเลขโทรศัพท์ในเวลาราชการ

 • Support ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย เบอร์ภายใน 2120 หรือ 0-7428-2120
 • Support ระบบสารสนเทศบุคลากร เบอร์ภายใน 2076 หรือ 0-7428-2076
 • Support ระบบสารสนเทศนักศึกษา เบอร์ภายใน 2072 หรือ 0-7428-2072
 • Support ระบบการเงินสามมิติ เบอร์ภายใน 2123 หรือ 0-7428-2123