ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน

CC Br-01

หมายเลขโทรศัพท์
ในเวลาราชการ โทร 2101 หรือ 074-282101
นอกเวลาราชการระหว่างเวลา 16.30-22.30 น. โทร 087-6338332

ให้บริการดังต่อไปนี้

  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  • ระบบเครือข่ายไร้สาย
  • ระบบประชุมทางไกล
  • ระบบโทรศัพท์
  • ระบบกล้องวงจรปิดวิทยาเขตหาดใหญ่
  • ระบบสายสื่อสาร
  • บริการ ADSL
  • บริการ VPN หรือการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากภายนอก

ข้าสู่เว็บไซต์ ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน