บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร

CC Br-01

ชื่อย่อคือ กรส.

หมายเลขโทรศัพท์
ในเวลาราชการ โทร 2101 หรือ 074-282101
นอกเวลาราชการระหว่างเวลา 16.30-22.30 น. โทร 087-6338332

ให้บริการดังต่อไปนี้

  • บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • บริการประชุมทางไกล
  • บริการระบบโทรศัพท์
  • บริการ ADSL
  • บริการ VPN หรือการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากภายนอก  

เข้าสูเว็บไซต์ กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร