วิจัยและพัฒนา


กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“จัดการความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม”
 
เป้าหมายและภารกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คือ

 • มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเซีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คือ

 • พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอ เพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
 • สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
 • ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

เป้าหมายและภารกิจของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

คือ

 • เป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับองค์กร โดยมีการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเป็นฐาน
 • เป็นผู้นำและพันธมิตรเครือข่ายการจัดการความรู้ของชุมชนวิชาการด้านโอเพนซอร์ส ทั้งในระดับองค์กร ประเทศ และสากล

วิธีการดำเนินการ

จัดหาเครื่องมือเพื่อใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจดังนี้

 • คลังความรู้ : เว็บไซต์ชนิด Wiki เพื่อเป็น How-To ที่ผ่านการสกัดความรู้ นำไปทำตามได้
  ที่อยู่ http://opensource.psu.ac.th
 • PSU Open server : ชุดติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของ PSU ที่เป็นผลงานหลัก
  ที่อยู่ http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-server
 • ฟรีซอฟต์แวร์ : เผยแพร่ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส และ ฟรีแวร์ โดยดาวน์โหลดมาไว้ที่ ftp.psu.ac.th
  ที่อยู่ http://opensource.cc.psu.ac.th/Free-software
 • ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ : ดำเนินการเพื่อเผยแพร่การใช้งานโอเพนซอร์สสู่ชุมชนม.อ.และสังคม
  ที่อยู่ http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-ossf
 • เล่าสู่กันฟัง : เว็บไซต์ชนิด Blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านวิธีการเล่าเรื่องของชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT
  ที่อยู่ http://sysadmin.psu.ac.th
 • ถาม-ตอบ : เว็บไซต์ชนิด Facebook เพื่อใช้เป็นช่องทางช่วยเหลือกันของชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT
  ที่อยู่ http://www.facebook.com/groups/psu.sysadmin/
 • ถาม-ตอบ : เว็บไซต์ชนิด Facebook เพื่อพูดคุยกันในหมู่สมาชิกชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ม.อ. และเพื่อนๆที่เคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
  ที่อยู่ http://www.facebook.com/groups/psulug/

 

หมายเลขโทรศัพทฺ์  0-7428-2095