ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/แผนที่

 CC O-01 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0 - 7428 - 2101 โทรสาร. 0 - 7428 - 2111
 
 

 Map-01