แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ

 

เลขที่เอกสาร

เรื่อง

F-NW05

ใบขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานและติดตั้งอุปกรณ์ในห้อง DataCenter

F-PC05

ใบยืม/เช่าครุภัณฑ์จากศูนย์คอมพิวเตอร์

F-SS01

การขอใช้บริการ Web Site

F-SS03

แบบฟอร์มขอติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

F-SS04

แบบฟอร์มขอเปิดใช้บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว ประเภทรายบุคคล

F-SS05

แบบฟอร์มขอเปิดใช้บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว ประเภทกลุ่ม

F-SS06

แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบยืนยันตัวตน PSU Passport

F-SS07

แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์ออกบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวไม่เกิน 7 วัน

F-SV01

แบบขอใช้บริการตรวจข้อสอบ

F-SV03

การให้บริการทางวิชาการ PC Clinic

F-TE01

แบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัวจากที่พัก/ที่ทำงาน

F-TE03

แบบขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโทรศัพท์ส่วนตัวจากที่พัก/ที่ทำงาน

F-TE04

ใบแจ้งซ่อมโทรศัพท์